Program

Program 2019

08:30

Registrering och morgonkaffe

09:00

Konferensen öppnas

Konferensens ordförande Björn Andersson, Group Financial Controller på Nordic Entertainment Group hälsar välkommen och öppnar den tionde upplagan av IFRS Symposium.

09:00

Finansiell rapportering och finance transformation i stora börsnoterade bolag

I denna öppningspresentation delger Björn Andersson sina erfarenheter kring redovisning och finansiell rapportering inom stora börsnoterade företag. Områden om tas upp rör dels Nordic Entertainment Groups börsnotering och finansiella rapportering och dels finansfunktionens verktyg, organisation och roll internt. Här beskrivs delar av det arbete som genomfördes inför NENT:s börsnotering men även andra områden som hanterats inom det finance transformation program som genomförts på NENT sedan 2015.

Mer specifikt tar Björn bland annat upp frågor kring:

– Finansiell information i prospekt
– Erfarenheter kring kapitalstruktursfrågor och kopplingen mot rapporteringen
– Den nya redovisningen av leasar, IFRS 16
– Att driva finance transformation projekt
– Nordic Entertainment Groups Finansportal

09:40

IFRS – The bigger picture

Nick Anderson är styrelsemedlem i IASB sedan 2017. I detta föredrag ger han oss sin syn på nuläge, det arbete som läggs på aktuella projekt och hur han ser att standarden kommer att utvecklas under de närmaste åren. Fokus för presentationen ligger på hur framtida förändringar i standarden kan komma att påverka finansiell rapportering för rapporterande företag.

Föredraget hålls på engelska.

10:20

FÖRMIDDAGSKAFFE

10:50

IFRS 16 - Hur gick det och vilka utmaningar ligger framför oss?

Nu har vi snart första halvåret med IFRS 16 bakom oss. För många företag har övergången till IFRS 16 medfört stor påverkan på koncernens nyckeltal och resultatmått. Vilka effekter har övergången till IFRS 16 medfört och på vilket sätt har företagen kommunicerat övergångseffekterna? Vilka har varit de största utmaningarna och finns det några större utmaningar kvar inför upprättande av årsredovisningen 2019?

11:30

XBRL - Ericsson berättar om sina erfarenheter av XBRL rapportering till SEC i USA

Från och med 2020 ska alla noterade bolag i EU lämna in årsredovisningen elektroniskt och de finansiella rapporterna ska taggas med iXBRL.

– Vad behöver man som bolag tänka på inför digital rapportering?
– Hur ska det integreras med årsredovisningsprocessen?
– För- och nackdelar med att göra det själv eller låta en extern part göra det?

Ericsson har från 2017 rapporterat sin 20-F (den amerikanska årsredovisningen) enligt XBRL formatet till SEC eftersom de är noterade på börsen i USA. Ericsson delar med sig av sina erfarenheter av XBRL rapporteringen och vad som kan vara bra att tänka på när det gäller processer, resurser och ansvarsfördelning.

Ericsson kommer också berätta om vad de planerar att göra framöver för att vara redo för att rapportera enligt ESMA:s nya krav på digital rapportering.

12:00

How preparers and investors view the IASB’s projects on Primary Financial Statements, and Goodwill & Impairment

In this presentation IASB staff will discuss current issues that the International Accounting Standards Board – IASB – is addressing as part of its work to improve communication of information in the financial statements. One key area of research relates to managing the tension between flexibility and comparability within IFRS guidance around presentation, while another relates to improving impairment testing for non-financial assets. With this in mind, two projects that may affect preparers and how they provide financial information to users includes:

– Primary Financial Statements research project – the Board is exploring targeted improvements to the structure and content of the primary financial statements, with a focus on the statement(s) of financial performance. The discussion will provide insights into this project’s forthcoming consultation document. 

– Goodwill and Impairment research project – the Board is considering ways to improve existing requirements in IFRS 3 Business Combinations and IAS 36 Impairment of Assets to address concerns regarding the cost, complexity and effectiveness of test for impairment, and to improve information provided to investors about goodwill. 

The presentation will provide insights into this project’s forthcoming consultation document.

Föredraget hålls på engelska.

12:30

LUNCH

13:30

Paneldebatt - IFRS 16: Vilka är erfarenheterna tills nu och vilka effekter ser vi?

De nya reglerna för redovisning av leasing att trädde ikraft vid årsskiftet. Effekterna av denna standard förväntades bli väsentliga för många bolag. Hur blev det och vilka är våra erfarenheter tills nu? På förmiddagen har vi hört Fredrik Walmeus presentation om effekter och kvarstående utmaningar. Här får vi höra flera röster från bolag med olika typ av verksamhet. Allt under ledning av Ulla Moberg från Sandvik.

14:00

Snabba bokslut och effektivisering av koncernrapporteringsfunktionen

Det ställs allt större krav på ekonomifunktionen i stora svenska företag. Företagsledning och medarbetare förväntar sig att ekonomifunktionen arbetar med framåtriktade och affärsstödjande aktiviteter samtidigt som funktionen ska vara ett föredöme för kvalitet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Hur bokslutsarbete och ekonomisk rapportering utförs är en mycket väsentlig del i att uppnå det senare.

Under detta föredrag får du ta del av rykande färsk information från den ännu ej publicerade Bokslutsbarometern 2019. Bokslutsbarometern tas fram var tredje år och bygger på intervjuer med ett trettiotal företag – varav cirka tjugo finns bland OMX 30. Vilket bolag är snabbast? Har förändringstakten vi observerat de senaste åren avklingat? Hur har robotiseringen och automatiseringen påverkat bokslutsarbetet sedan den senaste studien för tre år sedan? Hur har bolagen hanterat nya regelverk och rapporteringskrav?

14:30

Kort paus för förflyttning till fördjupningspass

14:40

Fördjupningspass

På IFRS Symposium har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Under eftermiddagen ges sammanlagt sex olika fördjupningspass. Du väljer de två som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program.

15:20

EFTERMIDDAGSKAFFE

15:50

Fördjupningspass

På IFRS Symposium har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Under eftermiddagen ges sammanlagt sex olika fördjupningspass. Du väljer de två som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program.

16:30

Kort paus för förflyttning till den avslutande presentationen

16:35

Redovisningsproblem – en analytikers topplista

Peter Malmqvist, chefsanalytiker hos Aktiespararna och mångårig utredare av redovisningsproblem åt NASDAQ Stockholm, håller traditionsenligt det avslutande föredraget på konferensen. Här ger han sin bild av hur redovisningsproblem kommer in i arbetet med aktievärderingar och prognosarbetet.

17:15

Konferensen avslutas och summeras