Fördjupningspass

FÖRDJUPNINGSPASS

Fördjupningspass 1: Omvänd factoring till leverantörer - Hur påverkas rörelsekapital och finansiering?

Omvänd factoring till leverantörer blir allt vanligare och intressantare för Svenska bolag. Detta fördjupningspass baserar sig på erfarenheter från flera stora bolag och tar bland annat upp följande frågeställningar:

– Vad tänka på för att bolagets leverantörsskulder inte ska behöva redovisas som räntebärande skuld vid omvänd factoring?
– Vilka redovisningsmässiga effekter uppkommer i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys hos bolag vars leverantörer nyttjar bolagets setup för omvänd factoring? Vilka upplysningar måste lämnas?
– Vad säger internationell redovisningstillsyn om redovisning av omvänd factoring (reverse factoring)?

Fördjupningspass 2: IFRS 16 ur ett systemperspektiv

Startskottet för IFRS 16 gick den första januari 2019 men införandet av standarden är fortfarande i högsta grad aktuellt. Detta fördjupningspass tar upp erfarenheter från ett stort antal företags implementationer av både standard- och systemstöd. Vidare ser vi framåt på hur ni som som är i förvaltning av IFRS 16 arbetar, presenterar nyttiga tips och berättar om vilka praxis som kommer att gälla för IFRS 16. Vi presenterar även den systemlösning som många koncerner valt att implementera som stöd för standarden.

Fördjupningspass 3: ESEF och iXBRL – Vad innebär regelverket och vad krävs för att bli compliant?

Från och med den 1 januari 2020 ska alla årsredovisningar från noterade bolag vara sparade och lämnas in i ett nytt format. De viktigaste delarna i formatet är att alla årsredovisningar ska sparas i XTHML och att alla finansiella data ska förses med så kallad iXBRL-märkning. Ett företags årsredovisning är en viktig informationskälla för investerare, långivare samt befintliga och framtida medarbetare. Därför bör informationen i den vara relevant för läsarna, lättåtkomlig och korrekt. Det nya iXBRL-formatet är till för att underlätta analysen, jämförbarheten och tillgängligheten.

Genom att redan nu förbereda företaget på förändringarna som den nya standarden innebär för er finansiella rapportering skaffar du och ditt team er en idealisk position inför övergången till ESEF. På detta fördjupningspass får du vägledning kring hur du lägger upp förberedelsearbetet och vad man skall tänka på.

Fördjupningspass 4: Diskussion om IASB's projekt om Primary Financial Statements och Goodwill & Impairment

Under förmiddagens presentationer har vi hört Fred Nieto från IASB berätta om IASB’s projekt om Primary Financial Statements och Goodwill & Impairment. Det vill säga de projekt som är närmast förestående och har inverkan på rapporterande företag inom en snar framtid. Under detta fördjupningspass förtydligar Fred några av punkterna, samt inbjuder till frågor och diskussion. Vänligen se programpunkten: “IASB’s projects on Primary Financial Statements and Goodwill & Impairment”.

Fördjupningspasset hålls på engelska.

Fördjupningspass 5: Snabba bokslut och effektivisering av koncernrapporteringsfunktionen

Under dagen har vi lyssnat till Jonas Höijers presentation om snabba bokslut och resultaten från rapporten “Bokslutsbarometern”. Under detta fördjupningspass blir Jonas mer detaljerad avseende hur framgångsrika företag arbetar med effektivisering av koncernrapporteringsfunktionen. Många börsnoterade bolag arbetar just nu med effektiviseringsprogram och finance transformation. Vad är det som gör att vissa företag lyckas där andra inte gör det? Vilken roll spelar ny teknik och hur man använder den? Du är välkommen med dina frågor och att diskutera med både Jonas och kollegor.

Fördjupningspass 6: Hållbarhetsredovisning - så arbetar Electrolux

Hållbarhetsfokus och resurseffektivitet blir allt viktigare för att möta företagets kunders behov och önskemål. I detta fördjupningspass får du ta del av Electrolux strategi för hållbarhetsrapporteringen. Du får veta hur man arbetar praktiskt och hur man knyter an hållbarhetsredovisningen till den finansiella redovisningen. Hur ser arbetsprocesserna ut och hur sker konsolidering med övrig information i företagets externa rapportering?

Fördjupningspass 7: Hantera och säkerställ dina kontoavstämningar

De flesta företag gör i viss uträckning kontoavstämningar men dessa kan ta mycket arbetskraft i anspråk och är ofta besvärliga att hantera. Det är inte ovanligt att avstämningsprocessen blir personberoende och svåra att följa upp i efterhand. Under detta pass kommer vi att titta djupare på hur man med hjälp av den senaste mjukvaran, kan hjälpa företag att hantera och utföra avstämningsprocessen på ett bättre och mer strukturerat sätt.