FÖRDJUPNINGSPASS 2023

Pass 1

Splittrad praxis i upplysning om väsentliga uppskattningar och bedömningar

IFRS kräver att det lämnas upplysningar om både de bedömningar som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper och om antaganden och andra källor till osäkerhet i de uppskattningar som görs vid upprättandet av de finansiella rapporterna.

I skuggan av den ökade makroekonomiska osäkerheten har alltmer fokus kommit att riktas mot dessa upplysningar samtidigt som det redan sedan tidigare finns ett ökat fokus på dessa upplysningar från tillsynsorgan i Sverige och internationellt. Inte sällan uppkommer diskussioner om vilka väsentliga uppskattningar eller bedömningar som egentligen omfattas av upplysningskraven i IFRS.

Vi går igenom vad IFRS kräver om uppskattningar och bedömningar samt förhållandet till liknande upplysningskrav i andra IFRS samt i den svenska årsredovisningslagen. Det är viktigt att lämna konsistenta upplysningar. Nämnden för svensk redovisningstillsyn driver även krav på känslighetsanalyser avseende väsentliga uppskattningar – vilka krav gäller?

I Storbritannien har tillsynen vidare mycket aktivt drivit frågor kopplade till upplysningar om uppskattningar och bedömningar som i hög grad även är tillämpliga för svenska bolag. Vi förmedlar lärdomar som kan dras från utvecklingen i Storbritannien. Vi presenterar också resultatet av en studie KPMG genomfört över vad svenska bolag noterade på NASDAQ Main Market Stockholm lyfter fram som väsentliga upplysningar och bedömningar. Hur ser praxis ut bland svenska noterade bolag och vilka lärdomar kan dras?

Fredrik Ericsson, KPMG

Fredrik Ericsson

Fredrik Ericsson är redovisningsspecialist på KPMG. Fredrik arbetar framför allt med frågor som rör redovisning av finansiella instrument (både under IFRS och Swedish GAAP), men han har även lång erfarenhet av andra typer av redovisningsfrågor.

Hans Hällefors, KPMG

Hans Hällefors

Hans Hällefors är en av KPMGs erfarna redovisningsspecialister. Han har även en bakgrund som granskare på NASDAQ, redovisningsexpert på Finansinspektionen och forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar dagligen med rådgivning till noterade företag i redovisningsfrågor och hanterar det mesta inom IFRS.

Pass 2

Rörelseförvärv i praktiken och i koncernredovisningssystemet

Om din koncern gör ett rörelseförvärv, hur påverkas då din koncern- och årsredovisning? Vi fördjupar oss i rörelseförvärv (IFRS3), hur goodwill ska redovisas vid förvärv av underkoncerner, vilka olika sorters rörelseförvärv som finns – ex. skillnaden mellan tillgångsförvärv och rörelseförvärv – och hur koncernredovisningen påverkas. Vi kommer även att gå igenom våra praktiska erfarenheter från företag som har gjort rörelseförvärv samt ge en inblick i vad ett systemstöd kan hjälpa er med.

Under fördjupningspasset tas följande frågeställningar upp:

– Vilka olika slag av rörelseförvärv finns?
– Hur påverkas koncernredovisningen?
– Vilka regelverk ska man följa?
– Vilka upplysningar måste lämnas i årsredovisningen?

Markus Hellman, AARO

Markus Hellman

Markus Hellman är Consolidation & Controlling specialist på AARO. Han är specialiserad på finansiell analys, extern- och intern rapportering samt strukturering och effektivisering av interna processer.

Ulla Moberg

Ulla Moberg är Finance Director Consultant på Calliditas Therapeutics och har lång erfarenhet av finansiell rapportering från bolag som IFS, Seco Tools, Sandvik och Munksjö.

Johan Nilsson, AARO

Johan Nilsson

Johan Nilsson arbetar inom produktledning på AARO och är redovisningsexpert med mångårig erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat Bokföringsnämnden och Finansinspektionen.

Pass 3

Diskussion om IASB's närmast förestående projekt och uppdateringar

Under förmiddagens presentationer har vi hört IASB berätta om de punkter på IASBs agenda som är mest aktuella just nu och har inverkan på rapporterande företag inom en snar framtid. Under detta fördjupningspass förtydligar Fred Nieto några av punkterna, samt inbjuder till frågor och diskussion. Peter Malmqvist medverkar som bisittare under passet. Vänligen se programpunkten: “Update from the IASB & IFRS Foundation”.

Fördjupningspasset hålls på engelska.

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist är en välkänd profil när det gäller analys och värdering och har under de senaste tio åren bland annat varit utredare i redovisningsfrågor åt Stockholmsbörsen/NASDAQ OMX. Han har även varit analyschef på Nordet Bank, Analyschef på Remium, chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities samt börskrönikör på Svenska Dagbladet/Näringsliv.  Han är även mångårig föreläsare för ekonomistudenter på både Handelshögskolan och Stockholms Universitet. Peter är sedan 2009 ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF). Han var under tre år ordförande för IFRS Symposium tillsammans med Rolf Rundfelt. 

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bland annat verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada. Detta är hans sjätte framträdande på IFRS Symposium. 

Bertrand Perrin, IASB

Bertrand Perrin

Bertrand Perrin, from France, has extensive experience as a preparer and has worked closely with the International Accounting Standards Board (Board) and the IFRS Foundation for several years, most recently as a member of the IFRS Interpretations Committee, which he joined in 2016. He joined the IASB on 1 July 2021 for an initial five-year term from his previous position as Director of Accounting Standards and Special Projects at Vivendi, a European content, media and communications group headquartered in France. In this role, he managed the implementation of various IFRS Standards, integrated new businesses acquired and led the co-ordination of group-wide financial reporting aspects.

Pass 4

ICA – En unik Affärsmodell som ställer stora krav på finansiell och operativ rapportering

ICA Gruppen, ett av Sveriges största bolag och kändaste varumärken, har en unik affärsmodell som inkluderar allt från ICA Sverige-butikerna till apotek, bank och fastigheter. I det här fördjupningspasset kommer vi att diskutera rapporteringskraven som denna unika affärsmodell ställer på ICA:s koncernrapportering och hur kraven utvecklats över tid. såsom ICA:s avnotering från börsen 2022.

Samtidigt har ICA genomgått en stor digitaliseringsresa inom finansfunktionen där man modernisersat systemlandskapet med en modern plattform som ersatt en rad olika system. Vad har denna resa betytt för ICA och vilka effekter ser man idag? Denna presentation syftar till att belysa processen och kraven både på finansiell och operativ rapportering och uppföljning i en stor och komplex verksamhet som ICA.

Lovisa Tollin

Lovisa Tollin är Product Owner OneStream på ICA. Innan Lovisa kom till ICA var hon bl.a. på Vitamin Well och Deloitte.

Markus Hultsten, OneStream

Markus Hultsten

Markus Hultsten är Sales Director Nordics på OneStream Software. Markus har bland annat även arbetat för Oracle och har lång erfarenhet av affärssystem och EPM-lösningar för stora företag.

Pass 5

Konvertering från K3 till IFRS i praktiken

Konvertering till IFRS fortsätter att vara vanligt som en förberedelse till notering och det finns mycket med bra information om teori och redovisningsregler att hitta från olika källor. Erfarenheter från hur det görs i praktiken kan dock vara svårare att hitta. På detta fördjupningspass kommer Katarina Edholm Lindgren, redovisningsexpert på BDO berätta om sina erfarenheter inom detta område och även ge råd baserat på praktiska erfarenheter från konverteringar som skett i närtid.

Vidare kommer Mattias Elfgren, VD på Tiego, att visa exempel på hur konverteringar görs i koncernrapporteringssystemet och hur det går till att hämta ut data till årsredovisningen. Kevin Hall, koncernredovisningskonsult på Tiego, kommer visa hur hanteringen av IFRS 16 kan gå riktigt smidigt men också fall där det kan vara knepigare att få det korrekt om det finns komplexa kontraktsförutsättningar.

Katarina Edholm Lindgren

Katarina Edholm Lindgren

Katarina Edholm Lindgren är Partner och redovisningsspecialist på BDO. Innan hon anslöt BDO arbetade hon som auktoriseraad revisor och redovisningsspecialist på PwC i 17 år.

Kevin Hall

Kevin Hall

Kevin Hall är koncernredovisningskonsult på Tiego. 

Mattias Elfgren

Mattias Elfgren

Mattias Elfgren är VD på Tiego och koncernredovisningsexpert. Han har en bakgrund som bland annat CFO på Volati och Controller på Autoliv.

Pass 6

DIGITAL RAPPORTERING (ESEF) - LÄRDOMAR FRÅN ÅRSREDOVISNINGEN 2022 SAMT NYHETER INFÖR ÅRSREDOVISNINGEN 2023

Från och med den 1 januari 2021 ska alla årsredovisningar för noterade bolag på reglerad marknad upprättas och offentliggöras i ett nytt format – ESEF. Det nya XHTLM formatet är digitalt och till för att underlätta tillgängligheten, analysen och jämförbarheten av finansiell data mellan noterade bolag.

Detta fördjupningspass riktar sig till de företag som vill ta del av lärdomar från arbetet med ESEF vid upprättandet av årsredovisningen 2022. Fokus kommer vara på ESEF arbetet kopplat till blocktaggning som var en nyhet i årsredovisningen 2022. Vi kommer också att tala om uppdateringen av ESEF-taxonomin inför årsredovisningen 2023. Avslutningsvis talar vi om hur ni kan förbereda er inför årsredovisningen 2023 samt hur ni kan arbeta med att utveckla och förstärka era interna kontroller och processer kopplat till ESEF.

Scott Enerson

Scott Enerson

Rådgivare inom transformation, implementation och interna kontroller, PwC

Maria Liljegren

Rådgivare finansiell rapportering och redovisning samt expert inom ESEF/iXBRL, PwC.

Anna Lindén, PwC

Anna Lindén

Anna Lindén är Partner, IFRS-specialist och Head of Accounting Advisory Services på PwC. Anna är expert inom områdena IFRS och ESEF/iXBRL.

Pass 7

Praktikfall av en digital transformation av den finansiella rapporteringen

I dag förväntas företag leverera högkvalitativ information i realtid. Många företags redovisnings- och ekonomiteam spenderar för mycket tid och energi på att samla in, strukturera och rensa data. Trots moderna ERP-, konsoliderings- och analyssystem så krävs en hel del handpåläggning för att leverera ett bra beslutsunderlag till ledningsgruppen. Så hur tar man fram intelligent, interaktiv information som är anpassad till vad olika intressenter behöver – och när de vill ha den?

Under detta pass får du ta del av hur Sobi har genomfört en digital transformation av sin finansiella redovisning genom ny teknik och automation av sina processer. Vi diskuterar förändringsprocessen samt implementationen med de utmaningar som fanns och de prioriteringar som gjordes.

Joakim Arneland

Joakim Arneland

Joakim är Head of Group Accounting and Reporting på Sobi – Swedish Orphan Biovitrum.

Emma Bosson

Emma Bosson

Emma är Senior Director of Group Accounting på Sobi, Swedish Orphan Biovitrum.